#11.Soft Drink - Nước ngọt với nước đá

Soft drink with ice >> Nước ngọt với nước đá

Do not include add-ons in notes

Quantity